Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Akreditasi: “B”
No. SK: 0170/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2020

9 PROGRAM MAGISTER
1 PROGRAM DOKTOR

SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA

© 2022 SPs UHAMKA